Language: 简体中文 English
您现在的位置: 首页 > 分会信息

E06-材料基因工程

E06-Materials Genome

 征文主题:  材料信息学与数据库;高通量集成计算;高通量材料制备与表征技术;基于材料基因组方法的加速设计;机器学习和数据挖掘在材料设计中的应用。


 分会主席:

            张统一    上海大学

            谢建新    北京科技大学

            汪卫华    中科院物理所

            段文晖    清华大学

            杨明理    四川大学


 承办单位:  中国材料研究学会材料基因组分会、四川大学

 支持单位:  北京科技大学上海大学、上海交通大学、电子科技大学


 论文出版  由大会统一出版 


 联系方式:  张莉   四川大学

         15928447002,lizhang@scu.edu.cn

         吕文来    上海大学

         15221770983, wenlai@t.shu.edu.cn